Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 200
  • Tất cả: 59,227
Đăng nhập

TỔ ANH-TD-QPAN NĂM HỌC 2018-2019

 TỔ ANH-TD  
  Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh: 28/01/1980
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
Trình độ: Đại học
Email: hungnv-thptbaoyen1@laocai.edu.vn
  Họ tên: Bàn Thị Bích Liên
Ngày sinh: 15/12/1975
Chức vụ: TTCM - GV Tiếng anh
Trình độ: Đại học
Email: banthibichlienby1@gmail.com


  Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 14/08/1980
Chức vụ: TPCM - UV BCH Công đoàn - GV Thể dục
Trình độ: Đại học
Email: nguyentamby180@gmail.com

  Họ tên: Lý Thị Nga
Ngày sinh: 14/08/1980
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh
Trình độ: Đại học
Email: lythingaby1@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 14/04/1983
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh
Trình độ: Đại học
Email: nguyenthihangby1@gmail.com

  Họ tên: Hoàng Thị Châm
Ngày sinh: 12/12/1987
Chức vụ: UV ĐTN - GV Tiếng anh
Trình độ: Đại học
Email: hoangchamby1@gmail.com

  Họ tên: Bùi Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 02/07/1989
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh
Trình độ: Đại học
Email: thanhngabuiqn89@gmail.com

  Họ tên: Hoàng Thị Hà Vân
Ngày sinh: 10/06/1989
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh
Trình độ: Đại học
Email: havan404@gmail.com

  Họ tên: Đinh Thế Vinh
Ngày sinh: 24/08/1981
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ: Đại học
Email: dinhvinhby1@gmail.com

  Họ tên: Phạm Chi Vượng
Ngày sinh: 22/12/1980
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ: Đại học
Email: phamchivuongby1@gmail.com

  Họ tên: Hà Tiến Dũng
Ngày sinh: 31/12/1981
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ: Đại học


  Họ tên: Trịnh Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 17/12/1985
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ: Đại học
Email: trinhvanby1@gmail.com

  Họ tên: Diệp Minh Nam
Ngày sinh: 18/07/1987
Chức vụ: UV ĐTN - GV Thể dục
Trình độ: Đại học
Email: minhnamby1@gmail.com

  Họ tên: Đào Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ: Đại học
Email: daothanhthuyhy@gmail.c
om